СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ – ПРОКЮРМЪНТ ПЪРФОРМЪР

Във фирмата е създадена строга функционална йерархична структура, представляваща съвкупност от различни звена и отдели, които имат ясно определени и конкретни задачи. Всеки член на нашият екип е с нужната професионална квалификация, опит, отговорен и най-вече споделя стандартите за качество в дружеството. Високо-квалифицираните ни служители и работници създават предпоставка за постигане на високо качество на извършваните от нас строителни услуги.

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ОГРАДИ

РЕМОНТ И ГРУБ СТРОЕЖ НА КЪЩИ

КЪРТЕНЕ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ИЗКОПНИ РАБОТИ

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪНШНИ НАСТИЛКИ И ПЛОЩИ

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ВАШИЯ РЕМОНТ ИЛИ СТРОЕЖ?

Винаги сме съветвали нашите клиенти да подхождат разумно при избора на строителна фирма за изпълнение на нужния им ремонт или строеж. За недостатъците от избора на изпълнител, който няма да извърши ремонта с нужното качество, професионализъм и в съответствие със строителните норми не е нужно да споменаваме, но ще посочим ползите от избора на професионален  строител:

 • Притежаваме целия необходим човешки и технически ресурс , за да изпълним всички видове ремонтни и строителни дейности в съответствие с вашите изисквания, стандартите за качество, нормативните изисквания, уговорения срок за изпълнение и с минимална ангажираност от ваша страна.
 • Регистрирани сме в Камарата на строителите и сме сертифицирани по системите за управление по отношение на качеството и опазването на околната среда.
 • Имаме дългогодишен опит и дългогодишни лоялни отношения с производители на строителни материали, което ни дава възможност да предложим на нашите клиенти най-доброто съотношение между качество и цена.
 • Отнасяме се отговорно и съвестно към всеки поет от нас ангажимент, без значение от големината и местоположението на вашия апартамент, сграда, вила, офис, търговски или нетърговски обект.

В случай, че сме ви вдъхнали доверие и сте преценили, че искате ние да бъдем изпълнител на вашия ремонт или искате „и друго” менение относно ремонта, който сте планирали е необходимо да си резервирате час за оглед.

Нужно е да ни обясните точно от какъв ремонт или строеж се нуждаете , за да можем да организираме и изпратим при вас най-правилния човек със необходимата техническа компетенция.

При извършването на огледа, нашият представител ще е нужно да получи цялата необходима информация, за да можем да изготвим коректна ценова оферта.

При извършването на огледа ще бъдат взети размери, ще бъдат определени дейностите, които трябва да бъдат извършени, нужно вие да обясните от какво имате нужда и какви предпочитания за материали имате. Въз основа на цялата информация ще бъде изготвена ценова оферта, съдържаща цени за труд, материали, транспортни разходи и всичко необходимо за цялостното и качествено изпълнение на обекта.

На посочена от вас форма за контакт (телефон, имейл) ще получите вашата ценова оферта, с посочени цени за цялостното изпълнение на ремонта или строежа, срок за изпълнение, гаранционни условия  и допълнителни разяснения при необходимост.

В случай, че сте удовлетворени от получената оферта, следва уговаряне на ден , час и място за разписване на договор и даване на разяснение относно стартирането и изпълнението на ремонта или строежа.

КАК ПРОТИЧА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НАС?

След сключването на договора следва стартиране на строителните дейности в уговорения срок за изпълнение.

Нашата политика при изпълнението на строително-монтажни дейности е клиента или възложителя да бъдат минимално ангажирани .

Ние знаем,че времето е най-цения ресурс и го ценим!

За да не хабим този важен за Вас ресурс, отделяме достатъчно време за планиране на изпълнението,изготвяне на план-график за изпълнение на дейностите, запознаване на работниците и майсторите със спецификата на обекта, изготвяне на график за доставка на материали. Уговаряне на логистиката  на необходимите материали като видове и количества от складовете на производителите до наш склад, след което изготвяме план-график за етапно транспортиране на необходимите материали на съответния обект с наш транспорт.

Преди стартиране на строително-ремонтните работи наш ангажимент е да изготвим план-график на дейностите.

В зависимост от спецификата на обекта (вътрешен ремонт, ремонт на фасада или на покрив, изкоп или изграждане на фундамент за ограда) ще съставим план график за последователността на нужните за изпълнение строително-ремонтни работи, нужния технически и изпълнителски състав, нужната техника и механизация за всяка дейност както и количеството материали за всяка дейност.

Следва изпълнителският и ръководен състав да бъдат запознати с обекта и типа ремонт, който ще извършват. В този етап от изпълнението на обекта следва работниците да инструктирани за дейностите, които всеки от тях ще изпълнява, както и времето, с което разполага за изпълнението на съответната ремонтна дейност. Следва инструктаж по безопасност на труда, пожарна безопасност и опазване на околната среда.

Ако обекта е напр. апартамент, следва да се направи график за изпълнение на шумните строително-ремонтни дейности в съответствие с нормативните изисквания, за да може ремонтът да протече, придружен с възможно най-малко дискомфорт за живущите наоколо.

В случай на необходимост на този етап ще бъде проведена информационна кампания, за да могат околните, които ще бъдат засегнати от предстоящият ремонт да се подготвят.

На този етап от изпълнението на обекта, помещенията или пространството ще бъде подготвено за стартиране на строителните дейности. Ако напр. е апартамент, то следва всичко от помещенията като техника, мебели и т.н. да бъда изнесено. Ако е покрив е нужно да бъде осигурен достъп и да бъдат взети обезопасителни мерки. Ако е изкоп е нужно да бъде осигурен защитен склад за складиране на материалите.

След като обектът бъде подготвен за последващите строително-ремонти работи след да бъдат доставени материалите, които ще бъдат необходими за стартиране на строително-монтажните работи. Важен момент е да бъде добре планирано местоположението на материалите и те да бъдат съхранявани , съгласно инструкциите на производителните, за да предотвратим влагането на некачествени материали или ненужно разхищение на такива.

Ние не доставяме в първия ден от стартиралия ремонт цялото количество материали. Изготвяме график за доставка за необходимите материали за  няколко дни (5 или 6), с цел ненатрупване на много материали на едно място, което е предпоставка за затрудняване на движението на обекта и ненужно заемане на място. Ние разполагаме със собствени транспортни средства за доставка на материали, както и за извозване на отпадъци, което ни дава възможност да бъдем по-гъвкави.

Освен необходимите материали на този етап от изпълнението на ремонта доставяме и необходимите машини, техника и механизация, необходими за изпълнението на всяка дейност.

След като имаме налични на обекта технически и човешки ресурс, следва стартирани на ремонта или строителството в съответствие с изготвения план график.

На този етап от изпълнението на ремонта или строежа следва да бъдат изпълнени всички строително-ремонтни дейности в съответствие с догвора, технологичната последователност и договорени количества.

Преди страртиране на всяка ремонтна дейност ръководителят на обекта прави нужните замервания , дава нужните инструкции към работниците, проверява нали инструкциите за безопасност са спазени, дали нужните материали са налични и дали нужната техника е в техническа изправност. Следва изпълнение на отделните строително-ремонтни дейности от страна на работниците и майсторите, които следват технологичните последователности, нормативните изисквания, стандартите за качество и най-вече инструкциите на ръководителя, който е в пълна яснота с договора и желанията на клиента.

В случай, че на този етап замерените количества се разминават с договорените, клиента или възложителя се осведомяват, а ценовата оферта се коригира, след взаимно съгласие.

В този етап от изпълнението се изпълняват всички заложени в договора строително-ремонтни дейности до тяхното успешно , качествено и без забележка приключване.

След приключване на всички ремонтни дейности е ред клиента да приеме извършеното. В случай, че от страна на клиента няма забележки се разписва приемо-предавателен протокол, от чиято дата започва да тече гаранционния срок на извършените строително-ремонтни дейности.

ПОСЛЕДНИ ОБЕКТИ

Нашите основни цели като изпълнител на строителни дейности е:

 • Вие, нашите клиенти да бъдете удовлетворени от крайният резултат, да се чувствате комфортно и най-вече да чувствате сигурност, поверявайки тази толкова отговорна задача – ремонтът, реконструкцията,преустройството или изграждането от основи на къщата, офисът, апартаментът или вилата или на НАС.

 • Отговорно, лоялно и професионално изпълнение на поверената ни строителна дейност, без значение от големината, обема на работа и местоположението.

 • Прилагане на всички стандарти за качество при изпълнение на строителните дейности , правилата и технологиите за изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи.

 • Изпълнение на ремонтите в съответствие с индивидуалните потребности и бюджетни възможности на всеки наш клиент.

 • Постигане на желаните от вас резултати в съчетание с нашият професионализъм, опит, съвети и конкурентни цени. Ние не споделяме максимата,че е задължително продуктите от най-високо качество да струват скъпо. В строителството има варианти и съчетание дори на няколко за постигане на добро съотношение: качество-цена.

 • Ние никога не приключваме обектите си преди пълното им завършване и одобрение от нашите клиенти/възложители.

 • Стриктно спазваме договорните условия и срокове. Никога не стартираме дейност без да бъдем напълно сигурни,че разполагаме с всички необходими предпоставки / метеорологични условия, механизация, материали, човешки ресурс/ за качествено и срочно изпълнение на исканата от нашият клиент строително-монтажна дейност.

Често задавани въпроси

Когато планирате РЕМОНТ ИЛИ СТОЕЖ, е важно да задавате много въпроси.

Тъй като изпълнителят на строително-ремонтните дейности ще отговаря за целия процес , вие не само трябва да искате да знаете за техния опит, но и какво да очаквате по време на процеса.

За да ви помогнем да започнете Ви представяме въпросите, които клиентите често задават:

Разходите за строителство и ремонт зависят от много фактори като местоположение, квадратура, тип сграда, строителни и довършителни материали и други особености. Можете да получите повече информация в „Цени”, но за конкретна и коректна ценова оферта ще бъде необходима доста информация, която е най-добре да бъде снета след оглед и запознаване с обекта и неговите  особености.

Ако ще строим нова сграда: да ще трябва, и разрешение за строеж и виза и проект. Но тези, които са предприели извършването на нов строеж са наясно с набора от необходимите документи. Не е задължително да имате разрешение за строеж, когато правите вътрешен ремонт, стига да не засягате носещата конструкция. Когата се касае за преустройство е необходимо да имате разрешително за строеж или конструктивно становище.

Не е необходимо разрешение за строеж , когато правите ремонт на покрив, ако не променяте  кота корниз и кота било.

Не е необходимо разрешение за строеж  ако строите ограда, стига плътната част да е 60 см, а останалата до 200 см. да е ажурен тип. За плътна зидана ограда ще ви бъде необходимо разрешение за строеж.

Не забравяйте, че всяка община има различни изисквания. Най-правилно би било ако в местната община получите информация относно за кои ремонти ще са ви необходими разрешение  за строеж, конструктивни становища и визи.

Това е доста съществен въпрос и за клиента и за изпълнителя на ремонта, тъй като дискомфорта повреме на ремонтните дейности понякога може да бъде доста голям.

И на този въпрос не бихме могли да дадем еднозначен отговор, тъй като е в пълна зависимост от особеностите на обекта. Ако е търговски обект или офис сграда, ще бъде изготвен план график за изпълнение на дейностите, като е възможно ремонтните дейности да бъдат изпълнявани етапно, за да не се налага да прекъсвате дейността си/служебните си ангажименти.

Възможно е да бъдат обхващани ремонтите: етаж по етаж, или помещение след помещение. Но ако например трябва да извършим основен ремонт на съществуващата електроинсталация, а дейността на сградата е свързана употреба на електроенергия, то работата ни ще бъде доста усложнена. Единият вариант е частично спиране на електрозахранването в конкретни помещения, в които ще бъдат подменяни кабелите, а другият вариант е ремонтните работи да бъдат извършвани в почивни за вашите служители дни.

Ако ремонтът касае апартамент и е основен ремонт, състоящ се от : къртене и премахване на всички настилки, баня, подмяна на електроинсталация и ВиК инсталация, монтаж на гипсокартон, мазилки, шпакловки и замазки, то би следвало предварително да бъде планирано къде ще е най-удобно за вас и вашето семейство да се преместите, докато тече ремонтът. Възможността да бъде извършван основен ремонт на жилище и да имате уют и комфорт е почти невъзможно. И ако все пак нямате възможност да се пренесете на друго място, следва дейностите да бъдат добре и професионално планирани, за да може да бъде извършван ремонта помещение след помещение. Важно е преди стартиране на ремонта тези важни неща да бъдат обсъдени и планирани с вас и вашия строител.

Ремонтите, които не засягат този въпрос са: ремонтът на покрива, изграждането на огради, изкопните дейности, вертикалната планировка или всички ремонти, които не засягат вътрешността на сградата. При тези ремонти не е нужно да мислите за това дали трябва да се изнесете. Разбира се, не трябва да забравяте,че всеки ремонт е придружен с по-високи нива на шум, запрашеност, дискомфорт и нарушаване на ежедневния ви ритъм. Нашият съвет е да се подготвите и психически за предстоящият дискомфорт повреме на ремонтните дейности, но мислейки за крайния резултат а именно: обновена и по-комфортна обстановка, нов и сигурен покрив, красива ограда, мечтана фасада или луксозна баня, за която сте мечтали.

Когато дейността се състои в изграждането на нова сграда, би следвало вече да сте се спрели на конкретен архитект, проектант и интериорен дизайнер.
Посоените лица рационализират комуникацията и помагат за ускоряване на строителния процес.
Редно е вашият архитект да проследява строителния процес и да дава чести оценки на изпълнявания проект.

Много често получаваме този въпрос:от къде да започна ремонта?

Най-правилния отговор е : първо се информирайте от какво точно имате нужда, какви материали са ви нужни, колко ще струва и какъв ще е срокът за изпълнение.

Ако имате нужда от комплексна ремонта услуга-основен ремонт на жилище, офис или сграда е нужно : оглед, консултация, избор на материали и обсъждане на допълнителни засягащи конкретния ремонт особености.  Ако трябва еднозначно да отговорим на въпроса:

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС И СИ РЕЗЕРВИРАЙТЕ ЧАС ЗА ОГЛЕД.

Не е нужно да разбирате от строителство, за да получите качествено извършен ремонт и да не сте изхабили хиляди нервни клетки.

Ние се стараем да направим  строителния процес вълнуващо преживяване, а не сложно. Цялата сложна част засягаща ремонта, логистиката на материалите, тяхното пренасяне, наемането на квалифицирани работници, спазването на сроковете и качественото извършване на ремонтните дейности е наша задача, с която Вие няма да бъдете ангажирани.

Приоритетните  ни цели при изпълнението на строителни ремонтни дейности е : високо качество, никаква толерантност към лошо изпълнени дейности, влагане на висококачествени материали, спазване на договорните клаузи и най-вече отговорно отношение към поверената ни от вас сграда,дом, офис или вила за ремонтиране или обновяване.

За да ви предоставим точна оферта за вашия ремонт или строеж, най-добре е да ни предоставите възможно най-много подробности относно това какво искате, налични документи, скици, проект и т.н. А ако не сте напълно наясно какво искате, ние ще Ви предложим наши идеи.

Ако например става въпрос за ремонт на стар покрив и не сте наясно какво покритие да бъде положено, ние ще ви дадем най-правилния съвет, съответстващ на особеностите и вашите бюджетни възможности.

Ако ремонта касае основен ремонт на вътрешността на помещенията, ние винаги съветваме нашите клиенти в случай, че имат възможност да се снабдят с проект и интериорен дизайн. Когато искате коренна промяна най-добре би било да бъдете наясно точно как би изглеждала вашата сграда, дом, офис или къща след ремонта.

Не, работим и в други градове. Имаме успешно изпълнение обекти и доволни клиенти в градовете: София, Своге, Костинброд, Смолян, Бургас, Пловдив, Благоевград, Габрово и Казанлък. Ние не оценяваме и категоризираме нашите обекти и клиенти в зависимост от обема на работа и местоположение. Отнасяме се еднакво отговорно и професионално към всеки наш обект и се отнасяме лоялно и съвестно към всеки наш клиент.

Това ще зависи изцяло от обхвата на ремонтните дейности, но очакваната продължителност на времето за цялостно извършване на ремонтните дейности ще бъде посочена във вашия договор. Преди стартиране на дейностите ние ще ви предоставим план-график на дейностите, за да бъдете наясно с целия процес.
Бъдете сигурни, че нашият опитен екип, са на разположение, за да ви помогнат с всички ваши избори. Разполагаме с набор от мостри и цветови палитри за избор на цветове на латексови бои и мазилки. Ще ви помогнем в избора за подови настилки, осветителни тела и декоративни елементи.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

ПРЕЦИЗНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Ние в ПРОКЮРМЪНТ ПЪРФОРМЪР ЕООД не само сме страстни да бъдем лидер в нашата сфера и в предоставянето на висококачествени ремонтни и строителни услуги, ние също сме семеен бизнес със семейни ценности. Нашите основни ценности са фокусирани върху честност, почтеност, уважение, безопасност и детайлност. Ние гледаме на нашия персонал, подизпълнители и клиенти по същия начин.

При упражняването на нашата дейност и комуникация не целим просто да извършим съответния ремонт, целим да изградим устойчиви и лоялни отношения и с нашите клиенти , и с нашите партньори и с нашите служители, защото вярваме,че строителството е не извършване на конкретна дейност, а е действие, свързано със сътрудничеството между всички строителни професионалисти и споделянето на знания, за да се изведе строителството на ново ниво, необходимо за бъдещето.

Ние вярваме, че споделянето на знания и опит, намирането на иновативни методи в строителството , коректното и честно отношение към всички участници в строителния процес е стъпка към предоставянето на по-високо качество на услугите и превръщане на строителния процес във вълнуващо преживяване.

Както всеки уважаващ себе си професионалист, така и ние основно целим да бъдем удовлетворени  от това, което вършим и най-вече хората, за които го правим да бъдат доволни от резултатите.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

За всички извършвани от нас ремонтни и строителни услуги предоставяме гаранция и я спазваме. Отговорно бихме могли да заявим и потвърдим,че нито един проявил се в гаранционния срок дефект на извършена от нас работа не е оставал без обслужване. В рамките на 3-5 календарни дни отговаряме и отстраняваме всеки дефект.

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДОБРА ЦЕНА

Осъзнавайки конкуренцията в нашия бранш, ние винаги се стараем да предоставим на нашите клиенти възможно най-добрата цена, отговаряща на нашите стандарти за качество.

Като част от нашите ценности, ние разглеждаме новите технологии и най-новите строителни практики като първостепенни за успешния строителен бизнес, който гарантира, че можем да предоставим възможно най-доброто обслужване на нашите клиенти. През последното десетилетие ние внимателно натрупахме квалифициран екип, чиято работна етика и умения съответстват на нашата страст за устойчивост, качествена услуга, както и познания за най-новите материали и дизайнерски концепции, така че крайният продукт да бъде наистина висококачествен, функционален и съответстващ на изискванията на нашите клиенти. Ясната комуникация е от решаващо значение за всички аспекти на протичането на „гладък” строителен процес.